- Chứng Minh Nhân Dân Phô Tô Đối Với Khách Hàng Là Chứng Minh TP.HCM

- Chứng Minh NHân Dân Phô Tô Và Sổ Tạm Trú Tạm Vắng Đối Với KHách Hàng Chứng Minh Các Tĩnh 

- Chuẩn Bị Sẵn Khoản Phí Lắp Đặt Theo Từng Dịch Vụ